t h a i b o x c l u b . c h

K a m p f k u n s t    a u f    h ö c h s t e m    N i v e a u

flexible Trainingszeiten 06.00 – 22.00  Montag bis Freitag,  Samstag 06.00 – 16.00